บุคลากรแผนก

นายสรศักดิ์ บุญนิ่ม

แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกและการตลาด

นางสาวชมพูนุท แก้วเกิดเถื่อน

แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีรกและการตลาด